ข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว “จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า”

บริษัท Nankai Electric Railway Co., Ltd. (ต่อจากนี้เรียกว่า “บริษัท”) ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยคำนึงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อันเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญ

เพื่อให้การบริการของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น บริษัทจำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลลูกค้า”) เช่น ชื่อ, รหัสไปรษณีย์, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อโรงเรียน, เพศ, อายุ, วันเกิด, อีเมล ฯลฯ และนำไปใช้ต่อไป

โดยบริษัทจะดำเนินการปกป้องข้อมูลลูกค้าตามนโยบายดังต่อไปนี้

 1. (1)ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และพร้อมจะปรับปรุงวิธีการจัดการอย่างต่อเนื่อง
 2. (2) ชี้แจงระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าและดำเนินการจัดการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
 3. (3)ชี้แจงขั้นตอนการจัดการข้อมูลลูกค้ากับพนักงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนรับทราบดีแล้ว
 4. (4)ควบคุมดูแลคู่ค้าทางธุรกิจของเราเพื่อให้การจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม
 5. (5)ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลลูกค้าจะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้ และจะปฏิบัติตามนโยบายการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
 6. (6)ใช้มาตรการการจัดการความปลอดภัยที่จำเป็นอย่างเหมาะสม และป้องกันข้อมูลลูกค้ามิให้มีการรั่วไหล, สูญหาย, เกิดความเสียหาย ฯลฯ
 7. (7)ข้อมูลลูกค้าที่เราได้จัดเก็บไว้ จะมีการเปิดเผย การแก้ไข การลบ การระงับการใช้งานก็ต่อเมื่อมีการร้องขอจากลูกค้าหรือตัวแทนโดยสุจริต

2.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 1. (1)ธุรกิจรถไฟ
 2. (2)ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 3. (3)ธุรกิจ SC

เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทได้มอบหมายการดำเนินการบางส่วนให้กับบริษัทในเครือของ Nankai Electric Railway สถาบันการเงินที่ใช้ในการโอนเงิน บริษัทจัดเก็บข้อมูล บริษัทในเครือ และอื่น ๆ ซึ่งบริษัทอาจมีเหตุจำเป็นต้องให้ข้อมูลลูกค้าแก่บริษัทดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะกำกับการดูแลจัดการให้เหมาะสม เช่น ทำสัญญาการจัดเก็บข้อมูลลูกค้ากับบริษัทเอาต์ซอร์ส

3.การเปิดเผยและให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลลูกค้าแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่ได้ระบุไว้ใน “วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ข้อที่ 2.” และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. (1)ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ
 2. (2)เมื่อต้องมีการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อกำหนดตามกฎหมาย
 3. (3)ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลเพื่อการปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และยากต่อการขอความยินยอมจากลูกค้าในขณะนั้น
 4. (4)ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนหรือส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่และความสุขสบายในการดำรงชีวิตให้ดีขึ้น และยากต่อการขอความยินยอมจากลูกค้าในขณะนั้น
 5. (5)ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้ความร่วมมือกับการดำเนินการของรัฐบาลในระดับชาติหรือท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และยากต่อการขอความยินยอมจากลูกค้าในขณะนั้น

4.เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

เมื่อมีคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่บริษัทจัดเก็บ เราจะยืนยันกับบุคคลผู้ลงทะเบียนหรือตัวแทนของบุคคลนั้น ๆ หลังจากที่มีการยืนยันแล้ว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลภายในระยะเวลาและขอบเขตที่เหมาะสม

5. เกี่ยวกับการแก้ไข, การเพิ่ม หรือการลบข้อมูล

เมื่อมีคำร้องขอให้แก้ไข เพิ่ม หรือลบเนื้อหาของข้อมูลลูกค้าที่บริษัทจัดเก็บ เราจะยืนยันกับบุคคลผู้ลงทะเบียนหรือตัวแทนของบุคคลนั้น ๆ หลังจากที่มีการยืนยันแล้ว บริษัทจะแก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูล ภายในระยะเวลาและขอบเขตที่เหมาะสม

6.เกี่ยวกับการระงับการใช้งาน / ลบข้อมูล

เมื่อมีคำร้องขอให้ระงับการใช้งานหรือลบข้อมูลลูกค้าที่บริษัทจัดเก็บ เราจะยืนยันกับบุคคลผู้ลงทะเบียนหรือตัวแทนของบุคคลนั้น ๆ หลังจากที่มีการยืนยันแล้ว บริษัทจะระงับการใช้งาน หรือลบภายในระยะเวลาและขอบเขตที่เหมาะสม

โปรดทราบ หากท่านได้ทำการระงับการใช้งานหรือลบข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว อาจทำให้บริการที่ท่านใช้อยู่ประสบปัญหาในการใช้งานได้

ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่บริษัทไม่อาจตอบสนองต่อคำร้องขอการระงับการใช้งานหรือลบข้อมูลที่จัดเก็บได้ เนื่องด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.ช่องทางและวิธีการดำเนินการด้านการเผยแพร่ และอื่น ๆ

เมื่อมีคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่บริษัทจัดเก็บ (ตามข้อที่ 4, 5, 6 ข้างต้น) ทางบริษัทจะดำเนินการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
โปรดทราบ อาจมีบางกรณีที่บริษัทไม่อาจตอบสนองต่อคำร้องขอในการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามวิธีดำเนินการ

(1)วิธีดำเนินการ

ในกรณีที่ประสงค์จะส่งคำร้องขอในการเปิดเผยข้อมูลหรืออื่น ๆ โปรดส่งใบคำร้องไปยังที่อยู่ที่กำหนดไว้ โดยติดต่อทางโทรศัพท์ตามด้านล่างนี้เพื่อทำการดำเนินการก่อน
รายละเอียดของขั้นตอนดำเนินการตามคำร้องขอ หลังจากที่มีการส่งคำร้องขอเข้ามาแล้ว จะมีการชี้แจงโดยจะตอบกลับทางไปรษณีย์ หลังจากที่มีการยืนยันจากบุคคลที่ลงทะเบียน (หรือตัวแทนของบุคคลนั้น ๆ)
โปรดทราบว่าอาจใช้เวลา 2 -3 วันในการตอบกลับ
นอกจากนี้ ขอเรียนให้ทราบว่ามีค่าธรรมเนียม 500 เยนสำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอในการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละครั้ง

8. อื่น ๆ

(1) เกี่ยวกับบันทึกการเข้าถึงของสมาชิก

เมื่อสมาชิกเข้าถึงเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิก ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ของท่าน เช่น ชื่อโดเมน, IP Address, ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้, วันที่ / เวลาที่ใช้งาน จะถูกบันทึกไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราในรูปแบบของบันทึกการเข้าถึง ซึ่งอาจนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการจัดการ การดำเนินงานของเซิร์ฟเวอร์ และในกรณีที่เกิดปัญหา
ในกรณีที่เกิดเหตุอันใด บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับตำรวจและสถาบันสาธารณะอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่นกฎหมายห้ามการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

(2) การใช้งานและการลงทะเบียนข้อมูลเครดิตส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้ากับหน่วยงานข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในการตัดสินใจด้านเครดิตที่เหมาะสมเมื่อมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิก

(3)เกี่ยวกับคุกกี้

หน้าเว็บไซต์บางหน้าดำเนินการโดยคุกกี้ที่ใช้งานร่วมของเรา เพื่อวัตถุประสงค์เช่นปรับปรุงการบริการให้กับลูกค้าของเรา หรือการเผยแพร่โฆษณาสำหรับสินค้าของเรา
คุกกี้ เป็นกลไกที่บันทึกประวัติและเนื้อหาอินพุตที่ส่งและรับระหว่างเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ เป็นไฟล์ที่จะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ในขณะเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งจะไม่ได้รวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้ คุณสามารถตั้งค่าการยอมรับ “คุกกี้” ในเบราว์เซอร์ของคุณได้
นอกจากนี้เราอาจจัดเก็บและอ้างอิง “คุกกี้” ผ่านบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา